fbpx

21 ก.ย. เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

เทคนิค สานสัมพันธ์ แก้ปมขัดแย้ง ผลักดันองค์กรเดินหน้า เติบโตยั่งยืน
ไม่ใช่หน้าที่แค่ของหัวหน้า แต่เป็นหน้าที่ทุกคน
เรียนรู้ 6 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี

สัญญานอันตรายของความขัดแย้งมาอย่างไร รูปแบบและเหตุการณ์ความขัดแย้งส่งผลร้ายต่อองค์กร จะจัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะ รูปแบบการสื่อสารของแต่ละบุคคลในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ ทุกองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางและผลักดันตนเอง ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขันทางธุรกิจ แต่อุปสรรคหนึ่งที่สร้างความถดถอยต่อการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร ที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ คือ ความขัดแย้ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กร

ดังนั้น จะทำอย่างไรให้สามารถสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามได้ รวมถึงการสร้างเจตนารมย์ร่วม การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างทัศนคติที่ดี การสร้างความสมดุล เพื่อขับเคลื่อนกำลังพลไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือสถานการณ์ที่กำลังนำไปสู่ความขัดแย้ง ตลอดจนสามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยใช้กลยุทธ์สร้างเจตนารมณ์ร่วม อาทิ การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง การบังคับ-กดดัน และเทคนิคในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างขวัญกำลังใจ ปลอบใจ ไกล่เกลี่ย และการสอดแทรกฝ่ายที่สาม ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้บุคลิกภาพอันส่งผลต่อการสื่อสารของแต่ละบุคคล และได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์สมมติ

วัตถุประสงค์

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงามภายในองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ให้สามารถแสวงหาเทคนิคการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management) ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

zoom meeting

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
การบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เท่านั้น

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

1. ภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ง

 • สัจธรรมปัญหาภายในองค์กร
 • การวิเคราะห์ความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างตรงประเด็น
 • การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร เรียนรู้กระบวนการของความขัดแย้ง พร้อมเทคนิคหรือแนวทางเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนจะลุกลามและบานปลาย

2. การวิเคราะห์จุดพร่องของการสื่อสารในความขัดแย้ง

 • การวิเคราะห์ตนเอง
 • การวิเคราะห์ประเด็น
 • การวิเคราะห์ผู้รับสาร

3. การสร้างเจตนารมณ์ร่วมกันและแนวทางในการเข้าใจตรงกัน

 • เทคนิคการโน้มน้าวใจ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการบังคับและกดดัน

4. การสื่อสารบริหารความขัดแย้ง

 • เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจ
 • เทคนิคการปลอบใจ
 • เทคนิคการไกล่เกลี่ย
 • เทคนิคการเลี่ยงการเผชิญหน้า
 • เทคนิคการสอดแทรกของฝ่ายที่สาม ด้วยการใช้ 4 บทบาทของผู้ร่วมเจรจาเชิงกลุยทธ์

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

certificate of accredited expert

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

 1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
 2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง (จำนวน 1 วันเต็มหลักสูตร)

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สราวุธ บูรพาพัธ 

clubhouse

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คุณสราวุธ ยังเป็นวิทยากรรับเชิญของทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การสื่อสารเพื่อการตลาดและการขาย การเป็นโฆษกองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สถาบันพระปกเกล้า บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นต้น

สราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสื่อสารแบบบูรณาการ และปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

ลำดับวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 66วิทยากรโดย
08.50-09.00 น.ลงทะเบียน อธิบายเกี่ยวกับการอบรม รับวุฒิบัตร และเอกสาร 
09.00-10.30 น.ภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งสราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.การวิเคราะห์จุดพร่องของการสื่อสารในความขัดแย้ง
การสร้างเจตนารมณ์ร่วมกันและแนวทางในการเข้าใจตรงกัน
สราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้งสราวุธ บูรพาพัธ
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (ต่อ)สราวุธ บูรพาพัธ
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2566


zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 21 กันยายน 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 รับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น4,0002804,280
สมัครอบรม 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน สมัครและชำระเงินในใบเสร็จเดียวกัน24,0001,68025,680
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์