fbpx

26 ต.ค. นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต (Super Financial Communication Management)

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องสื่อสารด้านการเงินไปยังกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะบริหารจัดการหรือวางแนวทางอย่างไร เรียนรู้แบบ Shortcut 6 ชั่วโมง ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร แถมแนวทางแก้วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากวิทยากรประสบการณ์ตรง

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวไปกับโลก เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน การบริหารสื่อสารด้านการเงินจำเป็นต้องปรับให้สามารถตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน


นักสื่อสารการเงิน

วัตถุประสงค์

หลักสูตร นักสื่อสารการเงิน (Financial Communication Management) จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการสื่อสารเกี่ยวกับการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร ความอ่อนไหวของนักลงทุนและกลุ่มเป้าหมายขององค์กรต่อสถานการณ์ด้านการเงิน รวมทั้งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร นักสื่อสารการเงิน (Financial Communication Management) ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

hotel

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
หรือ เลือกรับฟังการบรรยายผ่าน Zoom

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต

1. การบริหารสื่อสารด้านการเงิน

  • แนวทางการสื่อสารการเงิน
  • กลยุทธ์การสื่อสารการเงิน
  • การประสานงานระหว่างนักวิเคราะห์การเงินและสื่อมวลชน
  • ข้อควรระวังในการสื่อสารการเงิน

2. การสื่อสารภาวะวิกฤตด้านการเงิน

  • แนวคิดของการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต
  • การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
  • การบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตด้านการเงิน

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

วุฒิบัตร

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

  1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิริยา ลาภพรหมรัตน 

นักสื่อสารการเงิน

รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) อดีตผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด และเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ชี้นำการตัดสินใจในการลงทุนแก่นักลงทุนให้มั่งคั่งมากว่า 15 ปี ถือเป็นนักวิเคราะห์หุ้นทางปัจจัยพื้นฐานรุ่นแรกๆ ในตลาดหุ้น รวมทั้งเคยได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนรายย่อย จัดโดยจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

สราวุธ บูรพาพัธ

clubhouse

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการสื่อสารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นต้น

สราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสื่อสารแบบบูรณาการ และปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หลักสูตร นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่าเพิ่ม แก้วิกฤต

ลำดับวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 66วิทยากรโดย
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
09.00-10.30 น.การบริหารสื่อสารด้านการเงินสราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.การบริหารสื่อสารด้านการเงิน (ต่อ)สราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.การสื่อสารภาวะวิกฤตด้านการเงินวิริยา ลาภพรหมรัตน
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.การสื่อสารภาวะวิกฤตด้านการเงิน (ต่อ)วิริยา ลาภพรหมรัตน
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 19 ตุลาคม 2566


hotel

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน เข้าอบรม ณ โรงแรม

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 26 ตุลาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1AEarly Bird
สมัครและชำระเงินภาย
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 66
5,0003505,350
แบบที่ 2ABest Deal
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันที่ 1-30 กันยายน 66
6,0004206,420
แบบที่ 3Aราคาปกติ 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-19 ตุลาคม 66
6,5004556,955
แบบที่ 4Aสมัครอบรม 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
สมัครและชำระเงินในใบเสร็จเดียวกัน
26,0001,82027,820
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
** กรณีผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม ต่ำกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนเป็นการอบรมระบบออนไลน์ทั้งหมดแทน โดยทีมงานจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วัน
zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 26 ตุลาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1Bรับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น4,0002804,280
แบบที่ 2Bสมัครอบรม 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน สมัครและชำระเงินในใบเสร็จเดียวกัน24,0001,68025,680
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์