fbpx

ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล (Communication Trend in the Transformation Age)

ภายในปี 2025 วงการสื่อสารและการตลาด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เป็นผลจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงเวลาแล้ว นักสื่อสารต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนาเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

ทิศทางการสื่อสารดิจิทัล

ช่วง 3 ปีที่ผ่าน การพัฒนาระบบอินเตอร็เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ หลายหน่วยงานต่างปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนไป และไม่ใช่แต่เพียงองค์กรเท่านั้น ภาคประชาชนหรือผู้บริโภคเอง ก็เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน

ในฐานะนักสื่อสารและการตลาด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ภายในปี 2025 อันเป็นผลจาก

1) เทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้น (Smart Technology) ทำให้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องคัดกรองมาใช้ประโยชน์ 

2) กระแสสังคมโลก (Socialization) ความคิด ความรู้สึกเริ่มก้าวสู่ระบบสากล ไปในทิศทางเดียวกันของโลก (Global Citizens) ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสู่ Weconomics อันเป็นผลจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก กลุ่มสตาร์ทอัพ และรูปแบบของ Crowdfunding การให้ความสำคัญต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจจะเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากผู้บริโภค

3) สู่สามัญ ความต้องการวิถีท้องถิ่น วัฒนธรรมดั้งเดิม งานศิลป-หัตถกรรม เพิ่มขึ้น ผลักดันให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พัฒนาผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สู่ยุค mEducation เรียนระบบออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

4) ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบสุขภาพเน้นการป้องกันและดูแลมากกว่าการรักษา โดยพัฒนาระบบตรวจและติดตามสุขภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงภาคธุรกิจจะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรโดยให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข สร้างสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและทำงาน โดยมีตัวแปรสำคัญคือ ความสุข นั่นเอง

ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารและการตลาด จึงเป็นสิ่งที่นักการสื่อสารและการตลาด จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา 

 1. พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Insight) 
  1. ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน-อนาคต 
   1. เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารแผนสื่อสารดิจิทัลแบบ 360 องศา (360 Digital Campaign)
  1. ภาพรวมการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
  2. สภาพแวดล้อมของสื่อดิจิทัล 2023
  3. การพัฒนาแผนการสื่อสารดิจิทัลแบบ 360 องศา
 3. การพัฒนาและบริหารแบรนด์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สู่สมัยดิจิทัล 
  (Brand Transformation into Digital Age)
  1. ภาพรวมการสื่อสารแบรนด์ ณ ปัจจุบัน
  2. การพัฒนาและบริหารการสื่อสารแบรนด์
  3. กรณีศึกษาตัวอย่าง 
 4. กลยุทธ์และการสื่อสารออนไลน์และออฟไลน์
  (O2O Communication Strategies)
  1. ภาพรวมการสื่อสาร
  2. การกำหนดกลยุทธ์ และการจัดการสื่อสารอย่างผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์
  3. กรณีศึกษาตัวอย่าง