fbpx

การสมัครอบรมสัมมนา

การสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนากับ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (A>PR Training) นั้น ท่านสามารถสมัคร สำรองที่นั่ง และชำระเงินด้วยวิธีการง่ายๆ ให้เลือก 3 วิธี ได้แก่

การสมัครอบรม
 1. การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 2. การสมัครทางโทรสาร และ
 3. การสมัครทางโทรศัพท์

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 1. ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตให้ครบถ้วน
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่เอพีอาร์ได้รับรายละเอียดการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะจัดทำใบแจ้งหนี้ ส่งกลับไปยังอีเมล์ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

การสมัครทางโทรสาร

 1. ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย
 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครที่ได้รับจากแผ่นพับ หรือ อีเมล์ หากไม่มีใบสมัครสามารถส่งอีเมล์แจ้งความจำนงมาได้ที่ register@aprtraining.com
 3. ส่งใบสมัครมาทางโทรสาร +66 (02) 575 2418 (auto)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่เอพีอาร์ได้รับรายละเอียดการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะจัดทำใบแจ้งหนี้ ส่งกลับไปยังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

การสมัครทางโทรศัพท์

 1. ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย
 2. เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลการสมัคร โปรดเตรียมข้อมูลให้พร้อม ได้แก่
  ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้สมัครข้อมูล
  ผู้ประสานงาน ชื่อสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้สมัครหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
  จำนวนผู้สมัคร
  ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
 3. การชำระเงิน
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่เอพีอาร์ได้รับรายละเอียดการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะจัดทำใบแจ้งหนี้ ส่งกลับไปยังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่

การชำระเงิน

 1. การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 229-0-60499-6
 2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมายังโทรสาร +66 (02) 575 2418 (auto) หรือ register@aprtraining.com เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดทำใบเสร็จและจัดส่งให้ตรวจสอบทางอีเมล์ต่อไปบริษัทฯ
 3. ไม่รับชำระเงินบริเวณหน้างานหรือวันงาน