fbpx

ใบสมัคร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

ใบสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอหรือสื่อสารเชิงธุรกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม และให้องค์กรสามารถปรับตัวร่วมกันดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

admin

August 8, 2023

ใบสมัคร เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

ใบสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงามภายในองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ให้สามารถแสวงหาเทคนิคการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

admin

August 8, 2023