fbpx

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

เทคนิคการเขียน

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist จะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรได้แก่ 1) ได้รับคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแบบทดสอบความรู้ และ 2) เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตร โดยมีรายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist ดังต่อไปนี้

… กำลังประมวลผล …

ติดต่อเจ้าหน้าที่