fbpx

สถาบันพระปกเกล้า พัฒนาบุคลากรภายในเน้นสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร “การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร” เพื่อพัฒนาบุคลากรภาควิชาการภายในองค์กร วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อสาร สราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยมี นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญในการอบรมนี้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อสาร และบุคลิกภาพและยังได้รับเทคนิคการรู้จักเข้าใจตัวตน จากอาจารย์สราวุธ บูรพาพัธ  ด้วยกระบวนการที่ทำให้เข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานให้ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ