fbpx

ก.ล.ต. พัฒนาศักยภาพการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต พร้อมรับมือประเด็นต่างๆ ในยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร “การบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นหรือโอกาสการเกิดวิกฤตต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในโลกยุคดิจิทัล วิทยากรโดย สราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมสื่อสารองค์กร ในหัวข้อ การบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต วิทยากรโดย คุณสราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา เวลา 09.00-16.00 น. ณ ชั้น 17 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้เข้าอบรมกว่า 20 คน จากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการบริหารสื่อและการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต สามารถบริหารจัดการประเด็นหรือโอกาสการเกิดวิกฤตต่างๆ สร้างเป็นภูมิคุ้มกันองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ